E-pood

“Kinnisvara korrashoid. Käsiraamat”

MTÜ EKKL, 2020; 250 lk

€30 (KM ei lisandu; füüsilise raamatu puhul lisandub postikulu)

MTÜ EKKL on koostöös kinnisvara korrashoiu valdkonna ekspertidega 2020. aastal koostanud kinnisvara korrashoiu käsiraamatu. Käsiraamat on vajalik ja ajakohane tööd toetav materjal kõigile kinnisvara korrashoiu valdkonnas tegutsevatele osapooltele ja samuti abiks valdkonna täienduskoolituses ning kutse- ja kõrgõppes.

Kinnisvara korrashoiu käsiraamat on müügis ka Ehituskeskuses (Rävala pst 8) ning Apollo ja Rahva Raamatu raamatukauplustes üle Eesti.

MTÜ EKKL liikmed saavad seda liidult osta otse soodushinnaga.

Sisukord

1 Kinnisvara omanik ja korrashoid

1.1  Korrashoiu korraldajad

1.2  Korrashoid algab omanikust

1.3  Omandi tundmaõppimine

1.4  Tehnovõrkude omand 

2 Korrashoiu korraldamise põhitõed 

2.1  Korrashoiust ja hooldamisest 

2.2  Keskkond, hoone ja selle kasutusiga

2.3  Korrashoiukava 

2.4  Ehitise korrashoitavus

2.5  Kinnisvarahalduri tööpõhimõtted

2.6  Ärikinnisvara korrashoiu eripärad

2.7  Kliendi ootused ja vajadused 

3 Õpi tundma oma maja 

3.1 Konstruktsioonid 

3.1.2  Välisseinad 

3.1.3  Katused 

3.2  Konstruktsioonide seisundi hindamise metoodikast

3.3  Korterelamu kaasajastamise
tegevusmudelid

3.3.1  Eluaseme olukorra teadvustamine

3.3.2  Kas päikesepaneel või päikesekollektor? 

3.3.3  Välispiirete energiasääst 

3.3.4  Ventilatsioon ja küte

3.3.5  Mis see kõik maksab? Näide 

4 Elektripaigaldise korrashoid 

4.1  Elektripaigaldistest 

4.2  Elektripaigaldisega seotud isikute kohustused

4.3  Nõuded elektritööle ja selle tegijale

4.4  Turvavalgustid ja -süsteemid

4.5  Elektrotehnilised kontrollmõõtmised

4.6  Elektripaigaldise audit

4.7  Elektrienergia säästmine

5 Hooneautomaatika

5.1  Hooneautomaatika toimimise üldpõhimõtted 

5.2  Nõrkvoolupaigaldise hooldustegevuse liigid

5.3  Turvasüsteemide tehnohooldus

5.4  Jälgimisseadmete tehnohooldus

6 Hoolduse korraldamise lähtekohad

6.1  Tehnohooldusest üldiselt

6.2  Ehitise hooldusjuhend ja korrashoiukava 

6.2.1  Hooldusjuhend

6.2.2  Korrashoiukava ja selle seosed hooldusjuhenditega

6.3 Keskkonnatehnika hooldus

6.3.1  Hinnapakkumuse koostamine ja lepinguläbirääkimised

6.3.2  Keskkonnatehnika hooldustööde kavandamine

6.3.3  Avariide ennetamine, lokaliseerimine ja avariijärgne tehnohooldus

6.3.4  Keskkonnatehnika hooldustööde läbiviimine

6.3.5  Küttesüsteemi tehnohooldus

6.3.6  Soojasõlme hooldus

6.3.7  Ohutus soojasõlme hoolduse läbiviimisel

6.3.8  Torustiku hooldus

6.3.9  Sulgarmatuuri hooldus

6.3.10  Küttekehade hooldus

6.3.11  Küttesüsteemide reguleerimine ja tasakaalustamine

6.3.12  Küttesüsteemi rikked ja nende kõrvaldamine

6.3.13  Vesipõrandaküte

6.3.14  Veevarustuse tehnohooldus

6.4 Külmutussüsteemid

6.4.1  Külmutussüsteemid kinnisvara korrashoius

6.4.2  Külmutussüsteemidega seotud isikute kohustused

6.4.3  Külmutussüsteemid

6.4.4  Temperatuuride muutmine hoones ja ruumides

6.4.5  Külmutussüsteemide hooldus ja ekspluatatsiooni probleemid

6.5  Kanalisatsioonisüsteemi tehnohooldus 

6.6  Ventilatsioonisüsteemi tehnohooldus

6.7  Kliimaseadmete tehnohooldus

6.8  Soojuspump – keskkonnasõbralik, ökonoomne ja
energiasäästlik küttetehnoloogia

6.8.1  Soojuspumba valikut mõjutavad faktorid

6.8.2  Soojuspumba töötamise põhimõtteskeem maasoojuspumba näitel

6.8.3  Kui kasulik on soojuspump?

6.8.4  Maasoojuspump 

6.8.5  Õhksoojuspumbad

6.8.6  Õhk-õhk-soojuspumbad

6.8.7  Inverterkompressor

6.8.8  Õhk-vesi-soojuspump

6.8.9  Inverteriga õhk-vesi-soojuspump

6.8.10  Väljatõmbeõhu soojuspumbad

6.8.11  Soojuspumba hooldus

6.9  Gaasipaigaldise ja erigaasivarustuse tehnohooldus

6.10  Muude ruumides keskkonna tingimusi kujundavate
süsteemide tehnohooldus

6.11  Keskkonnatehnika hooldustööde kvaliteedinõuded ja dokumenteerimine

6.12  Keskkonnatehnika hoolduslepingu arendamine ja ajakohastamine

7 Heakorratööde korraldus 

7.1 Heakorratööde eesmärk

7.2  Sisekoristuse mõisted

7.3  Puhastusteenuse ostmine ja müümine

7.4  Koristustööde kvaliteedikontroll ja INSTA 800

7.5  Kvaliteediprofiilid

7.6  Koristamise põhitõed

7.6.1  Mustuse eripära

7.6.2  Koristusmeetodid

7.6.3  Koristustarvikud ja -masinad

7.7  Koristusained

7.8  Pinnakatted

7.9  Eripuhastustööd

7.10  Puhastustööde juhi roll

8 Kinnistu välisterritooriumi korrashoid

8.1  Olulised mõisted

8.2  Välikoristus ja puhastus

8.3  Hinnapakkumine

8.4  Lepingu läbirääkimised ja sõlmimine

8.5  Tööde kavandamine, läbiviimine, korraldamine

9 Kinnisvara korrashoiu erialaliidu tegevusest

9.1  Kinnisvara korrashoiu valdkonna kutse andmine ja sertifitseerimine

9.2  Kinnisvara korrashoiu korraldamisega seotud standardid

Kasutatud allikad

Kasutatud õigusaktid

Seadused 

Määrused 

Standardid ja juhendmaterjalid

MTÜ EKKL liikmete nimekiri 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Eessõna

Käesoleva kinnisvara korrashoiu käsiraamatuga on autorid seadnud endale ülesandeks jagada teadmisi eelkõige kinnisvara omanikele ja kasutajatele, samas on see raamat sobilik kasutamiseks ka üliõpilastele õppetöös. Seega sobib see käsiraamat igaühele, kes meil ühiskonnas eelkõige olmetasandil puutub kokku kinnisvaraga ning oma tegevusega mõjutab kinnisvarakeskkonna kujundamist.

Käesoleva käsiraamatu eesmärk ei ole selgitada kõiki omaniku kohustusi, mis on seotud kinnisvara korrashoiu korraldamisega ja hooldustööde läbiviimisega – selliseks juhendmaterjaliks on standard EVS 807:2016 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid“. Käsiraamatu eesmärgiks on anda ülevaade enim vajalike erialaspetsialistide poolt osutatavatest teenustest ja kaasnevatest administratiivsetest tegevustest. Nende spetsialistide tegevus põhineb kinnisvara omaniku soovidel, võimalustel ja huvidel ning nad abistavad/nõustavad omanikku nii otsuste tegemisel kui ka omaniku otsuste kvaliteetse elluviimise tagamisel.

Loodetavasti leiavad siiski ka valdkonna professionaalid sellest käsiraamatust midagi, mis on neile vajalik oma töökohustuste täitmisel.  Ehitusinsenerid siis, kui nad konsulteerivad kinnisvara omanikke ja kasutajaid, koostades ja selgitades neile ülevaateid kinnisvara objektist, esmajoones ehitise (s.o hoone ja/või rajatise) seisundist.  Korrashoidjad siis, kui nad peavad selgitama kinnisvara omanikele ja kasutajatele nende õigusaktidest ja/või lepingutest tulenevaid kohustusi ning vastutust, samas ka kirjeldama kinnisvaraobjektil kavandatavaid korrashoiu tegevusi ning võimalikke tagajärgi, kui neid tegevusi ei tehta. 

Kinnisvara omanikud/arendajad kui professionaalid peavad pidevalt suhtlema väga erinevate kasutajate ja kasutajagruppidega, kusjuures korrashoiu temaatika on nendevahelises suhtlemises kindlasti üks põhilisemaid: ratsionaalselt mõtlevad kasutajad on huvitatud vara soetamisel ka selle edasisest põhjendatult läbiviidavast korrashoiukorraldusest.

Käsiraamatu koostamisel ei ole sihtgrupiks seatud kitsalt ei elamute ega ka ühiskondlike või äriobjektidega seotud kinnisvara – korrashoidu vajavad need kõik ning enamike ehitiste põhitarindid ning tehnosüsteemide toimimise ja korrashoiu põhimõtted on sarnased, sõltumata ehitise kasutusotstarbest.

Käsiraamatu tehnohoolduse (ptk 4, 5 ja 6) ning heakorra (ptk 7 ja 8) korraldamisega seotud peatükkidega tutvumisel on lugejale kindlasti abiks see, kui kõrvale võetakse standard EVS 807:2016. Paljude nendes peatükkides käsitletavate tegevuste üksikasjalikul kirjeldamisel on lähtealuseks võetud kõnealuses standardis kasutatud klassifikaator nii seal toodud kolmekohalise koodi kui ka vastava tegevuse kirjeldusega.

prof. Roode Liias

koostaja

Telli raamat

Täida tellimusvorm ning saadame sulle tasumiseks arve. Vastavalt sinu soovile saad seejärel raamatule järele tulla, saadame selle sulle postiga või jagame e-mailis raamatu PDF vormi linki.


  Telli raamat

  Täida tellimusvorm ning saadame sulle tasumiseks arve. Vastavalt sinu soovile saad seejärel raamatule järele tulla, saadame selle sulle postiga või jagame e-mailis raamatu PDF vormi linki.

  Keri alla, et näha kogu vormi.


   Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit MTÜ

   Pärnu mnt 141, Tallinn, 11314
   Delta Plaza maja 7. korrus
   Telefon: 5049706 
   EKKL e-post: info@ekkliit.ee