4. taseme kutse taotlemine vene keeles

Avalduse esitamine on võimalik vaid arvuti veebibrauseris

Lähtudes kutsestandardite keelenõuetest saavad alates XXXII kutse andmise voorust kevad 2016 vene keelt emakeelena kasutajad taotleda ja kutsevastavust tõendada kas eesti keeles või vene keeles järgmiste töömailma kutsete osas ja kutsestandarditest lähtudes:

Korteriühistujuht tase 4 kutsestandard

Kinnisvarahaldur tase 4 kutsestandard

Kinnisvarahooldaja tase 4 kutsestandard 

Kuna vene keelt emakeelena vähemalt B2 tasemel valdav kutse taotleja peab olema võimeline valdama eesti keelt vähemalt tasemel B1, siis ei ole kogu kutse andmisega seonduvat informatsiooni tõlgitud vene keelde, vaid sellega saab eesti keeles tutvuda käesoleva kodulehe valikus Kutse andmine ja Kutse andmise alused ning kodulehel www.kutsekoda.ee.

Samuti annab kutse andja MTÜ EKKL kutse andmisega seotud infot, vastuseid avaldustele, kommentaare, selgitusi, kutse andmise korralduse täpsustavaid teateid jms eesti keeles. Käesolevas valikus on vene keelt emakeelena valdavale taotlejale taotlemise ja kutsevastavuse tõendamise korralduse paremaks mõistmiseks ja kutsevastavuse keeleliselt mugavamaks tõendamiseks esitatud kutsetunnistuse taotluse avalduse vorm vene keeles. Kutsevastavuse hindamisel kasutatavate meetoditega (teooria testimine ning tasemetöö koostamine ja kaitsmine) seonduv alusinfo antakse kutsetaotlejale kutse andja poolt samuti vene keeles:

Teooria testimise kord vene keeles

Tasemetöö koostamise juhend vene keeles

Kutsetaotlejatele, kes on vene keeles edukalt tõendanud EKKL hindamiskomisjonile oma kutsevastavuse taotletava kutse nõuetele, antakse kutse, millega seonduvalt on kutseregistris märge, et kutseeksam on sooritatud vene keeles. Seega taseme 4 kutsetaotleja, kes on kutsetunnistuse taotluse avalduse esitanud allpool ära toodud vene keelses vormis, saab kutsetõendamise protsessis sooritada hindamiskomisjoni ees teooria testi ja/või proovitöö ja/või koostada tasemetöö ja kaitsta tasemetööd vene keeles.

 

KUTSETUNNISTUSE TAOTLUSE AVALDUSE VORMID:

EKKL tase 4 kutsetunnistuse taotluse avalduse vorm vene keeles

NB! Täpsustavad juhised avalduse lisade 3 ja 4 kohta:

Lisa 3 koolitustundide koondarvutuse tabeli vorm on taotleja poolt vabalt kujundatav, kuid soovi korral saate kasutada täienduskoolituste andmete koosseisu miinimumnõudeid täitvat lisa 3 näidisvormi. Esmase kutse taotlejal tuleks tabelisse kanda andmed vähemalt 2015a järel läbitud täienduskoolituste kohta, taastõendamisega kutse taotlejal andmed viimase viie aasta jooksul läbitud täiendkoolituste kohta. Juhul kui viimane kutse tõendamine leidis aset enam kui viis aastat tagasi, siis tuleb taotlejal tabelisse kanda andmed täiendkoolituse kohta viimase kutse tõendamise aastast alates.

Lisa 4 CV peaks sisaldama vähemalt taotleja üldisi isikuandmeid, kontaktandmeid, hariduskäigu kirjeldust (õppimise ajad, õppeasutuste nimetused kus taotleja on õppinud ja info õppeasutuste lõpetamise ja olemasolul saadud erialade kohta), töökogemuse kirjeldust (töötamise ajad, tööandjate nimetused, ametinimetused kellena on taotleja töötanud, lühikesed tööülesannete kirjeldused), infot keele- ja arvutioskuse kohta. Soovi korral saate CV-sse lisada Teie seisukohalt muid asjassepuutuvaid andmeid.

Kui olete tutvunud kutse andmise aluste võimaluste ja tingimustega ning:

 • valinud teie teadmiste, oskuste ja hoiakutele vastava tase 4 kutse mida asute taotlema,
 • täitnud kutsetunnistuse taotlemise avalduse,
 • lisanud sellele kõik nõutavad lisad,
 • siis peaksite vastavuses oma kutse taotluse ja allpool oleva kutse andmise tasude tabelis esitatuga tasuma kutse andmise tasu MTÜ EKKL arveldusarvele  a/a EE082200001120131023 Swedbank,
 • lisama maksekorralduse koopia kutsetunnistuse taotluse avaldusele
 • ning saatma täidetud kutsetunnistuse taotlemise avalduse koos lisadega hiljemalt 01.10.2022 postiga aadressil: 11314, Tallinn, Pärnu mnt 141, EKKL ja/või digitaalselt info@ekkliit.ee või ekhhl@ekhhl.ee

Kutsetunnistuse taotluse avaldus ja sellele lisatavad dokumendid  peavad olema  saadetud taotleja poolt  kutse andmise vooru ettenähtud tähtajaks EKKL nimele liidu Tallinna büroosse elektroonselt EKKL e-posti aadressile info@ekkliit.ee või ekhhl@ekhhl.ee kusjuures avaldus koos selle lisadega peab olema taotleja poolt digiallkirjastatud ning ei saa ületada mahtu 5 MB. Juhul kui taotlejal ei võimalik avaldust koos lisadega digiallkirjastada või koostada seda elektroonselt mahu 5 MB piires, siis tuleb taotlejal saata avaldus koos selle lisadega paberkandjal ja köidetult kutse andmise vooru ettenähtud tähtajaks EKKL nimele liidu Tallinna büroosse postiga (tähtaegselt laekunuks loetakse ka need avaldused, mis postitempli alusel on postiasutuses postitatud hiljemalt tähtajaks oleval kuupäeval)  aadressil: 11314, Tallinn, Pärnu mnt 141, EKKL Tallinna büroo, EKKL juhatusele.

Kutse andmise tasu (EKKL liikmete töötajatele kehtib soodushind) saab tasuda MTÜ EKKL arveldusarvele  a/a EE082200001120131023 Swedbank. Kutse andmise tasu tasumise kohta saadab EKKL tasujale tasumise järel märtsikuu jooksul raamatupidamise tarvis vastava arve märkega tasutud.

NB! Seonduvalt eelkõige EL kutsekvalifikatsioonisüsteemi nõuetele vastavate uute kutsestandarditega on Ehituse, kinnisvara ja geomaatika kutsenõukogu poolt kinnitatud ja kehtivad alates 2018 aastast uued kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise tasu määrad. Kutse andmise tasud kinnisvara korrashoiu kutseala töömaailma tase 4  kutsete taotlemisel on järgnevad:

Taotletavad kutsed ja tasemed Menetluse vorm Kutse andmise ja tasu määr ühe taotluse kohta (eurot) Kutse andmise soodustasu määr ühe taotluse kohta (EKKL liikmega alalises töösuhtes olevale taotlejale) (eurot)
Kinnisvarahaldur või -hooldaja tase 4 või korteriühistujuht tase 4 Kinnisvarahaldur tase 4 või korteriühistujuht tase 4 kutse esmase taotluse täismenetlus 210,00 168,00
Kinnisvarahooldaja tase 4 kutse esmase taotluse täismenetlus 130,00 104,00
Olemasoleva kutse samal tasemel taastõendamine või kõrgkoolis kinnisvara korrashoiu eriala lõpetanule dokumentidega tõendamise menetlus* 105,00 * (105,00) 84,00 * (84,00)

Lähtudes kutsestandardite keelenõuetest saavad alates XXXII kutse andmise voorust kevad 2016 vene keelt emakeelena kasutajad taotleda ja kutsevastavust tõendada kas eesti keeles või vene keeles järgmiste töömailma kutsete osas ja kutsestandarditest lähtudes:

Korteriühistujuht tase 4 kutsestandard

Kinnisvarahaldur tase 4 kutsestandard

Kinnisvarahooldaja tase 4 kutsestandard 

Kuna vene keelt emakeelena vähemalt B2 tasemel valdav kutse taotleja peab olema võimeline valdama eesti keelt vähemalt tasemel B1, siis ei ole kogu kutse andmisega seonduvat informatsiooni tõlgitud vene keelde, vaid sellega saab eesti keeles tutvuda käesoleva kodulehe valikus Kutse andmine ja Kutse andmise alused ning kodulehel www.kutsekoda.ee.

Samuti annab kutse andja MTÜ EKKL kutse andmisega seotud infot, vastuseid avaldustele, kommentaare, selgitusi, kutse andmise korralduse täpsustavaid teateid jms eesti keeles. Käesolevas valikus on vene keelt emakeelena valdavale taotlejale taotlemise ja kutsevastavuse tõendamise korralduse paremaks mõistmiseks ja kutsevastavuse keeleliselt mugavamaks tõendamiseks esitatud kutsetunnistuse taotluse avalduse vorm vene keeles. Kutsevastavuse hindamisel kasutatavate meetoditega (teooria testimine ning tasemetöö koostamine ja kaitsmine) seonduv alusinfo antakse kutsetaotlejale kutse andja poolt samuti vene keeles:

Teooria testimise kord vene keeles

Tasemetöö koostamise juhend vene keeles

Kutsetaotlejatele, kes on vene keeles edukalt tõendanud EKKL hindamiskomisjonile oma kutsevastavuse taotletava kutse nõuetele, antakse kutse, millega seonduvalt on kutseregistris märge, et kutseeksam on sooritatud vene keeles. Seega taseme 4 kutsetaotleja, kes on kutsetunnistuse taotluse avalduse esitanud allpool ära toodud vene keelses vormis, saab kutsetõendamise protsessis sooritada hindamiskomisjoni ees teooria testi ja/või proovitöö ja/või koostada tasemetöö ja kaitsta tasemetööd vene keeles.

 

KUTSETUNNISTUSE TAOTLUSE AVALDUSE VORMID:

EKKL tase 4 kutsetunnistuse taotluse avalduse vorm vene keeles

NB! Täpsustavad juhised avalduse lisade 3 ja 4 kohta:

Lisa 3 koolitustundide koondarvutuse tabeli vorm on taotleja poolt vabalt kujundatav, kuid soovi korral saate kasutada täienduskoolituste andmete koosseisu miinimumnõudeid täitvat lisa 3 näidisvormi. Esmase kutse taotlejal tuleks tabelisse kanda andmed vähemalt 2015a järel läbitud täienduskoolituste kohta, taastõendamisega kutse taotlejal andmed viimase viie aasta jooksul läbitud täiendkoolituste kohta. Juhul kui viimane kutse tõendamine leidis aset enam kui viis aastat tagasi, siis tuleb taotlejal tabelisse kanda andmed täiendkoolituse kohta viimase kutse tõendamise aastast alates.

Lisa 4 CV peaks sisaldama vähemalt taotleja üldisi isikuandmeid, kontaktandmeid, hariduskäigu kirjeldust (õppimise ajad, õppeasutuste nimetused kus taotleja on õppinud ja info õppeasutuste lõpetamise ja olemasolul saadud erialade kohta), töökogemuse kirjeldust (töötamise ajad, tööandjate nimetused, ametinimetused kellena on taotleja töötanud, lühikesed tööülesannete kirjeldused), infot keele- ja arvutioskuse kohta. Soovi korral saate CV-sse lisada Teie seisukohalt muid asjassepuutuvaid andmeid.

Kui olete tutvunud kutse andmise aluste võimaluste ja tingimustega ning:

 • valinud teie teadmiste, oskuste ja hoiakutele vastava tase 4 kutse mida asute taotlema,
 • täitnud kutsetunnistuse taotlemise avalduse,
 • lisanud sellele kõik nõutavad lisad,
 • siis peaksite vastavuses oma kutse taotluse ja allpool oleva kutse andmise tasude tabelis esitatuga tasuma kutse andmise tasu MTÜ EKKL arveldusarvele  a/a EE082200001120131023 Swedbank,
 • lisama maksekorralduse koopia kutsetunnistuse taotluse avaldusele
 • ning saatma täidetud kutsetunnistuse taotlemise avalduse koos lisadega hiljemalt 01.10.2022 postiga aadressil: 11314, Tallinn, Pärnu mnt 141, EKKL ja/või digitaalselt info@ekkliit.ee või ekhhl@ekhhl.ee

Kutsetunnistuse taotluse avaldus ja sellele lisatavad dokumendid  peavad olema  saadetud taotleja poolt  kutse andmise vooru ettenähtud tähtajaks EKKL nimele liidu Tallinna büroosse elektroonselt EKKL e-posti aadressile info@ekkliit.ee või ekhhl@ekhhl.ee kusjuures avaldus koos selle lisadega peab olema taotleja poolt digiallkirjastatud ning ei saa ületada mahtu 5 MB. Juhul kui taotlejal ei võimalik avaldust koos lisadega digiallkirjastada või koostada seda elektroonselt mahu 5 MB piires, siis tuleb taotlejal saata avaldus koos selle lisadega paberkandjal ja köidetult kutse andmise vooru ettenähtud tähtajaks EKKL nimele liidu Tallinna büroosse postiga (tähtaegselt laekunuks loetakse ka need avaldused, mis postitempli alusel on postiasutuses postitatud hiljemalt tähtajaks oleval kuupäeval)  aadressil: 11314, Tallinn, Pärnu mnt 141, EKKL Tallinna büroo, EKKL juhatusele.

Kutse andmise tasu (EKKL liikmete töötajatele kehtib soodushind) saab tasuda MTÜ EKKL arveldusarvele  a/a EE082200001120131023 Swedbank. Kutse andmise tasu tasumise kohta saadab EKKL tasujale tasumise järel märtsikuu jooksul raamatupidamise tarvis vastava arve märkega tasutud.

NB! Seonduvalt eelkõige EL kutsekvalifikatsioonisüsteemi nõuetele vastavate uute kutsestandarditega on Ehituse, kinnisvara ja geomaatika kutsenõukogu poolt kinnitatud ja kehtivad alates 2018 aastast uued kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise tasu määrad. Kutse andmise tasude tabel kinnisvara korrashoiu kutseala töömaailma tase 4 kutsete taotlemisel on nähtav veebibrauseris.

Taotlemise dokumendid ja avalduse vorm

Tase 4  kutse taotlemiseks vene keeles on vaja esitada:

1. Koopia taotleja ID kaardi või passi pildiga leheküljest

2. Taotleja haridust ja täienduskoolitust tõendavate dokumentide (diplomid, tunnistused, load, litsentsid, tõendid jne.) koopiad

3. Taotleja poolt kogutud kohustusliku ja vabakoolituse koolitustundide koondarvutustabel. Näidistabeli saad alla laadida siit.
* Esmataotlejale soovitatav. Kõrgema taseme taotlejale ja taastaotlejale kohustuslik.

4. Taotleja tööalase tegevuse kirjeldus (CV), mis peaks sisaldama järgmist: 

 • taotleja üldisi isikuandmeid
 • kontaktandmeid
 • hariduskäigu kirjeldust (õppimise ajad, õppeasutuste nimetused kus taotleja on õppinud ja info õppeasutuste lõpetamise ja olemasolul saadud erialade kohta)
 • töökogemuse kirjeldust (töötamise ajad, tööandjate nimetused ametinimetused kellena on taotleja töötanud, lühikesed tööülesannete kirjeldused)
 • infot keele- ja arvutioskuse kohta
 • Soovi korral saate CV-sse lisada Teie seisukohalt muid asjassepuutuvaid andmeid.

5. Esma- või kõrgema taseme taotleja vabas vormis informatsioon iseõppijana või koolitusi läbides kutse tõendamiseks ettevalmistumise kohta
* Kohustuslik vaid esma- ja kõrgema taseme taotlejale. Taastõendajatelt ei nõuta. 

6. Maksedokumendi koopia taotleja kutse andmise tasu ülekandmise kohta MTÜ EKKL arveldusarvele EE082200001120131023 Swedbank

 

Kui oled vajalikud dokumendid arvutis ette valmistanud, saad taotlust asuda esitama siin: 

Sõltuvalt sellest, kas taotleja esitab kutse esmase taotluse või kutse samal tasemel taastõendamise taotluse, tasub taotleja kutse andja arveldusarvele taotluse dokumentide mentlemiseks oma taotlusega vastavuses oleva kutse andmise tasu (ülalpool tabelis valikud bold kirjas) ning lisab selle kohta maksedokumendi koopia kutsetunnistuse taotluse avalduse lisana 6. Kutse andmise tasu tasumine kutse andja arvele ja sellekohase maksekorralduse olemasolu esitatava kutsetunnistuse taotluse avaldus lisas 6 on üheks eelduseks kutse andja poolt esitatud avalduse menetluse alustamiseks.

Täiendav märkus * – tärniga märgitud kutse andmise tasu osaline määr kehtib juhul, kui taotleja esitab kutsetunnistuse taotluse avalduse ja selle lisadega dokumendid, mis tervikus vastavad taotletava kutsestandardi ja kutse taotlemise nõuetele ning on piisavad taotleja kutsevastavuse tõendamiseks. Juhul kui taotleja esitatud dokumendid ei vasta täielikult eelpool nimetatud nõuetele ja/või on ebapiisavad kutsevastavuse tõendamiseks ning kutse andja kutsekomisjon määrab kutse taotleja täiendava hindamise (test ja/või tasemetöö ja/või proovitöö) hindamiskomisjoni poolt, siis kehtib taotlejale taotluse taseme täismenetluse kutse andmise tasu määr. Sel juhul on taotleja kohustatud täiendavalt tasuma kutse andjale hindamisega seonduva täiendava kutse andmise tasu osa, mis on maksimaalselt määratud täismenetluse ja dokumentidega tõendamise menetluse määrade vahega ning mille väärtus on summas ära toodud ülalpool tabelis tasu määrade järel sulgudes. Kutsekomisjoni täiendava hindamise määramise otsuse järel väljastab kutse andja kutse taotlejale täiendava hindamisega seonduva kutse andmise tasu täiendava arve. Taotleja poolt arve tähtajaks mittetasumisel kutsetunnistuse taotluse avalduse menetlus lõpetatakse ja kutset ei anta. Taotleja poolt arve tähtajaks tasumisel viib kutse andja hindamiskomisjon läbi kutse taotleja täiendava hindamise ja kutsekomisjon selle järel otsustab taotleja kutse taotlemise tulemuse (kutse anda või mitte anda).

Kutse andmise aluseks olevate dokumentide ja vormidega saab tutvuda täismahus käesoleva lehe alamjaotuses Kutse andmise alused

Soovitame tingimata esmalt põhjalikult tutvuda nimetatud dokumentidega ja alles seejärel asuda koostama kutsetunnistuse taotluse avaldust ja teha järeldusi süsteemi kohta tervikuna.

Kõikide kinnisvara korrashoiu kutseala kutsetunnistuse taotluse avaldusi võtab vastu ja teostab kutseandmist kutseandja EKKL (EKKL-i hindamiskomisjon ja EKKL kutsekomisjon), kui kinnisvara korrashoiu kutsealal kutse andja Eestis – Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit (EKKL), asukohaga Tallinn, Pärnu mnt 141.

Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit MTÜ

Pärnu mnt 141, Tallinn, 11314
Delta Plaza maja 7. korrus
Telefon: 5049706 
EKKL e-post: info@ekkliit.ee