Kutse andmise tasu määrad

Kutse andmise tasu määrade tabel on nähtav arvuti veebibrauseris.

Kutse andmise tasu saab tasuda:

MTÜ EKKL
EE082200001120131023 (Swedbank)

! EKKL liikmete töötajatele kehtib soodushind

Taotletavad kutsed ja tasemed

Menetluse vorm

Kutse andmise tasu määr ühe taotluse kohta (eurot)

Kutse andmise soodustasu määr ühe taotluse kohta (EKKL liikmega alalises töösuhtes olevale taotlejale) (eurot)

Kinnisvarahooldaja tase 3 või 4

Kutsekooli lõpetaja taotluse menetlus

Tööelu taotleja taotluse menetlus

Olemasoleva kutse samal tasemel taastõendamine

96,00

146,00

105,00

 

117,00

84,00

Kinnisvarahaldur tase 4 või korteriühistujuht tase 4 Kutse esmase taotluse või olemasolevast kutsest kõrgema taseme taotluse täismenetlus

210,00

168,00

Olemasoleva kutse samal tasemel taastõendamine või kõrgkoolis kinnisvara korrashoiu eriala lõpetanule dokumentidega tõendamise menetlus*

105,00 * (105,00)

84,00 * (84,00)

Kinnisvarahaldur tase 5 (kutsekooli lõpetaja) Kutsekooli lõpetaja taotluse menetlus 96,00
Kinnisvarahaldur tase 5 või tehnohoolduse meister tase 5 või heakorrameister tase 5 Kutse esmase taotluse või olemasolevast kutsest kõrgema taseme taotluse täismenetlus

210,00

168,00

Olemasoleva kutse samal tasemel taastõendamine või kõrgkoolis kinnisvara korrashoiu eriala lõpetanule dokumentidega tõendamise menetlus*

105,00 * (105,00)

84,00 * (84,00)

Kinnisvara haldusjuht tase 6 või hooldusjuht tase 6 Kutse esmase taotluse või olemasolevast kutsest kõrgema taseme taotluse täismenetlus

235,00

187,00

Olemasoleva kutse samal tasemel taastõendamine dokumentidega tõendamise menetlus*

105,00 * (129,00)

84,00 * (103,00)

Sõltuvalt sellest, kas taotleja esitab kutse esmase taotluse või olemasolevast kõrgema taseme taotluse või kutse samal tasemel taastõendamise taotluse, tasub taotleja kutse andja arveldusarvele taotluse dokumentide mentlemiseks oma taotlusega vastavuses oleva kutse andmise tasu (ülalpool tabelis valikud bold kirjas) ning lisab selle kohta maksedokumendi koopia kutsetunnistuse taotluse avalduse lisana 6. Kutse andmise tasu tasumine kutse andja arvele ja sellekohase maksekorralduse olemasolu esitatava kutsetunnistuse taotluse avaldus lisas 6 on üheks eelduseks kutse andja poolt esitatud avalduse menetluse alustamiseks.

Täiendav märkus * – tärniga märgitud kutse andmise tasu osaline määr kehtib juhul, kui taotleja esitab kutsetunnistuse taotluse avalduse ja selle lisadega dokumendid, mis tervikus vastavad taotletava kutsestandardi ja kutse taotlemise nõuetele ning on piisavad taotleja kutsevastavuse tõendamiseks.

Juhul kui taotleja esitatud dokumendid ei vasta täielikult eelpool nimetatud nõuetele ja/või on ebapiisavad kutsevastavuse tõendamiseks ning kutse andja kutsekomisjon määrab kutse taotleja täiendava hindamise (test ja/või tasemetöö ja/või proovitöö) hindamiskomisjoni poolt, siis kehtib taotlejale taotluse taseme täismenetluse kutse andmise tasu määr. Sel juhul on taotleja kohustatud täiendavalt tasuma kutse andjale hindamisega seonduva täiendava kutse andmise tasu osa, mis on maksimaalselt määratud täismenetluse ja dokumentidega tõendamise menetluse määrade vahega ning mille väärtus on summas ära toodud ülalpool tabelis tasu määrade järel sulgudes.

Kutsekomisjoni täiendava hindamise määramise otsuse järel väljastab kutse andja kutse taotlejale täiendava hindamisega seonduva kutse andmise tasu täiendava arve. Taotleja poolt arve tähtajaks mittetasumisel kutsetunnistuse taotluse avalduse menetlus lõpetatakse ja kutset ei anta. Taotleja poolt arve tähtajaks tasumisel viib kutse andja hindamiskomisjon läbi kutse taotleja täiendava hindamise ja kutsekomisjon selle järel otsustab taotleja kutse taotlemise tulemuse (kutse anda või mitte anda). 

Kutse andmise tasu saab tasuda:

MTÜ EKKL
EE082200001120131023 (Swedbank)

! EKKL liikmete töötajatele kehtib soodushind

Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit MTÜ

Pärnu mnt 141, Tallinn, 11314
Delta Plaza maja 7. korrus
Telefon: 5049706 
EKKL e-post: info@ekkliit.ee