Õppekavad ja koolitused

IGA-AASTASE TÄIENDUSKOOLITUSE MAHUD KUTSE OMAJATELE

Kutse ja kutse tase Erialane koolitus (ak. tundi) Vabakoolitus (ak. tundi)
Kinnisvarahooldaja tase 3 ja 4 (II) 8 - 16 2
Kinnisvara tehnohoolduse meister ja heakorrameister tase 5 (III) 8 - 16 2
Kinnisvara hooldusjuht tase 6 (IV) 8 - 16 4
Kinnisvarahaldur ja korteriühistujuht tase 4 (II) 8 - 16 2
Kinnisvarahaldur tase 5 (III) 8 - 16 4
Kinnisvara haldusjuht tase 6 (IV) 8 - 16 6

Märkus: Täiendõppe mahtu hinnatakse vaid akadeemilistes tundides (45 min). Kutse omaja kutse taset säilitav iga-aastane kohustuslik täienduskoolitus koosneb erialasest koolitusest ja vabakoolitusest. Iga-aastase kohustusliku täienduskoolituse erialase koolituse osas tunnustatud koolituse alusel koolitaja otsustab erialase koolituse mahu eelpool ära toodud tabeli tundide mahu vahemikust lähtudes. Erialase koolituse iga-aastane miinimum maht on 8 ak.tundi. Vabakoolituse miinimum mahud aastas on ära toodud vabakoolituse veerus. Vabakoolituse mahuga ei saa täita erialase koolituse mahu nõuet.

Täienduskoolituse mahtude tabel on nähtav arvuti veebibrauseris.

KUTSE ANDMISE MÕISTES TUNNUSTATUD ERIALASED KOOLITAJAD JA ÕPPEKAVAD

KUTSE- JA KÕRGHARIDUS

EKKL on kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise mõistes haridustaset tõendavatena tunnustanud järgmiseid kutse- ja kõrgõppe õppekavasid ja koolitajaid:

  • Kinnisvara korrashoiu valdkonna kõrgõppe riiklik õppekava – Tallinna Tehnikakõrgkool
  • Kinnisvarahaldur tase 5 ning kinnisvarahooldaja tase 3 ja 4 kutseõppe riiklik õppekava – õppekava alusel kutseõpet pakkuvad kutsekoolid

KOHUSTUSLIK ERIALANE TÄIENDUSKOOLITUS

EKKL on kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise mõistes tunnustanud erialase täienduskoolituse õppekavasid ja nende alusel koolituse korraldajaid:

  • Kinnisvara korrashoiu valdkonna täiendkoolituse õppekava kutset taotlema asujatele ja kutse omajatele – Tallinna Tehnikakõrgkool (www.tktk.ee)
  • Korteriühistujuhi täiendkoolituse õppekava kutset taotlema asujatele ja kutse omajatele – Eesti Korteriühistute Liit (www.ekyl.ee)
  • Kinnisvara heakorrameister tase 5 kutset omavatele spetsialistidele kaks täienduskoolitust (puhastusteenindaja juhendaja, 48 tundi ja koristustööde arendamine, 40 tundi) ja  spetsialistidele kaks teadmisi ajakohastavat täiendkoolitust (puhastustööde juhi põhitõed, 16 tundi ja INSTA 3 teadmiste taseme koolitus, 24 tundi) – Puhastusekspert OÜ (www.puhastusekspert.ee)

Läbides oma kutsele vastava iga-aastase erialase täienduskoolituse, omandab kutse omaja sellega aasta kohustusliku erialase täiendusõppe nõutava mahu ning saab kutse taastõendamisel seda kajastada oma koolitustundide koondarvutuse tabelis.

Koolituste korraldajatel, kes soovivad asuda EKKL-lt taotlema oma koolituse tunnustamist kutse andmise mõistes kohustusliku erialase täienduskoolitusena, on soovitav alustavalt tutvuda kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise rakendusjuhendis ära toodud EKKL koolitusnõuetega ja esitada kutse andjale taotlus oma koolituste tunnustamiseks.

VIITED VABAKOOLITUSE KOOLITAJATELE JA VABAKOOLITUSTELE

EKKL kutsekomisjon on seisukohal, et ei pea lisaks erialastele kohustuslikele täienduskoolitustele vajalikuks tunnustada samas korras vabakoolitusi. Selle asemel saavad kutse omajad oma äranägemise järgi teha valikuid koolitusteenuste turul hulgaliselt pakutavatest vabakoolitustest vastavalt sellele, milliseid oma erialaväliseid teadmisi ja oskusi iga kutse omaja peab vajalikuks regulaarselt täiendada.

Samal ajal saab EKKL kutse andjana kajastada informatsiooni ka võimalike vabakoolituste valiku kohta, s.h. näiteks viidata informatiivselt vabakoolitusi pakkuvatele koolitajatele, kes on selleks soovi avaldanud ja kelle pakutavad koolitused vastavad standarditele ja nõuetele.

Samas on kutse omaja, sõltumata MTÜ EKKL kodulehel vabakoolitustele viitamistest, jätkuvalt vaba valima oma äranägemisel vabakoolitusi kõigi koolitusteenuste turul vabakoolitusi pakkuvate teenusepakkujate hulgast.

Viitamist on soovinud järgmised vabakoolituste pakkujad:

Koolituste korraldajatel, kes soovivad asuda EKKL-lt taotlema oma koolitusele viitamist vabakoolitusena, on soovitav alustavalt tutvuda kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise rakendusjuhendis ära toodud EKKL koolitusnõuetega ja esitada kutse andjale taotlus oma koolitustele viitamiseks.

Eelseisvad sündmused

Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit MTÜ

Pärnu mnt 141, Tallinn, 11314
Delta Plaza maja 7. korrus
Telefon: 5049706 
EKKL e-post: info@ekkliit.ee