Logo

Sertifitseerimine

Sertifitseerimine on EKKLi-siseselt korraldatav teenuse osutamise ja korrashoiu ettevõtte organisatsiooni kvaliteeditaseme hindamisele ja arendamisele suunatud süsteem (edaspidi: sertifitseerimine), mida korraldatakse esmajoones liidu liikmeskonda kuuluvatele eraõiguslikele organisatsioonidele. Osalemine sertifitseerimisel on vabatahtlik igale liidu liikmele ning seda ei seata eelduseks liidu liikmestaatuses olemisele. Samas lükatakse alati tagasi iga sellise liikme poolt esitatud sertifitseerimistaotlus sellega isegi tutvumata, kui taotlejal on täitmata põhikirjalised kohustused liidu ees.

EKKL eeldab (ei välista), et ka liidu liikmeskonda mittekuuluvad haldus- ja/või hooldus- ja/või heakorra- ja/või korrashoiu tervikteenust põhi­tegevusena osutavad ettevõtted taotlevad (võivad taotleda) oma tegevuse (teenuse osutamise) sertifitseerimist samade metoodiliste põhimõtete alusel, nagu seda korraldatakse liidu liikmetele.

Sertifitseerimise süsteemi alusel on kinnisvara haldus- ja/või hooldus- ja/või heakorra- ja/või korrashoiu tervikteenust osutavate ettevõtete (juriidiliste isikute) juhtimiskorralduse ning nende poolt osutatavate teenuste kvaliteedi perioodiline, vähemalt kolmeaastase intervalliga hindamine EKKL-i juurde moodustatud kutsekomisjoni poolt.

Sertifitsee­rimise positiivse tulemuse kinnitamiseks antavad kolmeaastase kehtivusajaga sertifikaadid jagunevad haldusteenuse (lühend HA) ja hooldusteenuse (lühend HO) ja heakorrateenuse (lühend HK) ja korrashoiu tervikteenuse (KK) sertifikaatideks, kusjuures kõiki neid sertifikaate väljastatakse eraldi sertifikaadi taotlemise avalduse alusel. Kõiki neid  sertifikaate saab taotleja korraga taotleda vaid eraldi koostatavate ja esitatavate taotluse avaldustega, kusjuures iga taotluse avalduse eest tasutakse sertifitseerimistasu vastavalt EKKL juhatuse poolt kinnitatud hinnakirjale. Sertifikaadi andmisel lähtutakse põhimõttest, et hinnatakse ettevõtte valmisolekut tegutseda vastavalt nendele kriteeriumidele, mida omistatava sertifikaadi puhul eeldatakse. Samas ei pruugi sertifikaadi väljastamise hetkel ettevõtte poolt osutatava teenuse potentsiaal olla tegelikult täies ulatuses rakendatud.

Sertifitseerimise korraldamine on EKKL-i juhatuse pädevuses, milleks juhatus, lähtudes liidu põhikirjast ja sertifitseerimise alustest moodustab oma otsusega kutsekomisjoni ja kinnitab selle põhimääruse. Üldjuhul kuulutab liidu juhatus kaks korda aastas välja sertifitseerimise ja esitatud sertifikaadi taotlemise avalduste läbivaatamiseks ning hinnangu saamiseks kutsub kokku kutsekomisjoni. Kõik sertifikaadi tüübid (HA ja HO ja HK ja KK) jagunevad omakorda nelja sertifikaadi(kvaliteedi)klassi:

  • sertifikaat                    (*)
  • sertifikaat                 (**)
  • sertifikaat                (***)
  • sertifikaat               (****)

Korrashoiutegevuse kvaliteedi eeldatav tõus aja jooksul ning vastavate teenuste profes­sionaliseerumine, kuid ka täpsem formuleerimine õigusaktides võib tulevikus kaasa tuua vajaduse suurendada klasside arvu. See loob täiendava motivatsiooni ka nendele ettevõtetele, kelle tegevust on juba hinnatud sertifikaadiklassile (****) vastavaks, tegelema haldus- ja hoolduskorralduse süsteemi arenguga ning selle kvaliteedi parendamisega. EKKL-i eesmärgiks on järgmise süsteemi täiendusena välja töötada ja käivitada ***** klassi taseme sertifitseerimise alused, mis oleksid ISO-süsteemi nõuete analoogiks või osaks ISO-süsteemist.

🍪 Me hoolime Teie privaatsusest!

Meie veebileht kasutab küpsiseid, et pakkuda Teile parimat võimalikku kasutuskogemust. Küpsised aitavad meil veebilehte optimeerida, analüüsida lehe kasutamist ja kohandada sisu vastavalt Teie huvidele. Privaatsuspoliitika