Logo

Kutse andmise alused

KUTSE ANDMISE ALUSED

Kutse andmise alusaktiks on kutseseadus, millest lähtudes korraldavad SA Kutsekoda, kutsevaldkondade kutsenõukogud ja kutsealade kutse andjad kutse andmist Eestis.

Kutseseadusega saab tutvuda Riigiteataja lehel siin.

Kinnisvara korrashoiu kutsealal kehtivad kutsestandardid, mis on leitavad Kutsekoja kutseregistri kutse andja kodulehelt siin.

Kinnisvara korrashoiu kutsealal reguleerib  lisaks kutseseadusele kutse andmist ka alusdokument:

“Kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise kord”, millega saab tutvuda siin.

“Kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise protsessi menetluslikud juhised”, millega saab tutvuda siin.

“EKKL koolitusnõuded”, millega saab tutvuda siin.

“Teoreetiliste teadmiste testimise kord”, millega saab tutvuda  siin.

“Tasemetöö koostamise juhend”, millega saab tutvuda siin.

“Praktilise proovitöö juhend”, millega saab tutvuda siin.

ÜLDTINGIMUSED
Esmakordsel taotlemisel esitatavad dokumendid

Kinnisvarahooldaja, tase 3; kinnisvarahooldaja, tase 4 ja kinnisvarahaldur, tase 5 kutsete taotlemiseks koolilõpetajana:

  • Kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutseeksamile registreerimiseks esitab kutseõppeasutus koondavalduse vastava eriala tasemeõppe õppekava täies mahus läbinud õppurite kohta.
  • Koondavaldusel märgitakse vähemalt järgmised andmed: taotleja ees- ja perenimi, isikukood, eksami keel, isikuandmete avalikustamine kutseregistris (jah/ei), paberkandjal kutsetunnistus (jah/ei), e-posti aadress, taotleja allkiri.

Kõigi all pool nimetatud kutsete taotlemiseks töömaailma taotlejana: 

a) avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),

b) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),

c) tööalase tegevuse kirjeldus,

d) haridust, varasemat kvalifikatsiooni ja täiendõpet tõendavate dokumentide koopiad,

e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta,

f) muud KA poolt vajadusel nõutavad täiendavad dokumendid.

a) avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),

b) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),

c) tööalase tegevuse kirjeldus,

d) haridust, varasemat kvalifikatsiooni ja täiendõpet tõendavate dokumentide koopiad,

e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta,

f) muud KA poolt vajadusel nõutavad täiendavad dokumendid.

Käesoleval ajal KA ei ole kutse esmataotlejatele määranud täienduskoolituse nõudeid, see tähendab, et hetkel on täienduskoolituse maht kutse esmataotlejale 0 akadeemilist tundi ja täienduskoolituse läbimist ei nõuta. Soovitav on taotlejal hinnata oma teadmisi ja omal valikul läbida kutseeksami edukaks sooritamiseks sobilikke täienduskoolitusi või täiendada oma teadmisi iseõppimise teel. Kutse taastõendamisel on täienduskoolituse iga-aastase nõutav maht kutse taastõendjale 8-16 akadeemilist tundi erialast koolitust ja 2-6 akadeemilist tundi vabakoolitust. Täpsemad nõuded kutsete kaupa on esitatud KA kodulehel aadressil www.ekkliit.ee kataloogis „Kutse andmine“.

Kui taastaotleja ei oma nõutavat kehtivat kutsetunnistust või kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast on möödunud rohkem kui 1 aasta või ta ei ole töötanud kinnisvara korrashoiu alal vähemalt poole talle eelnevalt antud kutsetunnistuse kehtivusajast või ta ei ole täitnud KA iga-aastase täiendkoolituse nõuet, rakendatakse taotleja kompetentsuse hindamisel vastavaid kutse esmakordse taotlemise eeltingimusi.

EELTINGIMUSED VASTAVALT KUTSEALALE

Vastavalt kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise korrale, jagunevad kutse taotlemise ning taastaotlemise tingimused tasemeti järgnevalt:

Kinnisvarahooldaja, tase 3

Esmataotleja peab:

a) olema lõpetanud kinnisvarahooldaja, tase 3 kutseõppe õppekava;

VÕI

b) omama vähemalt põhiharidust ja vähemalt 1-aastast pidevat erialast töökogemust kinnisvarahoolduse valdkonnas viimase 5 aasta jooksul ning olema täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded.

Taastaotleja peab:

olema töötanud kinnisvarahoolduse alal vähemalt poole talle eelnevalt antud Kinnisvarahooldaja, tase 3 kutsetunnistuse kehtivusajast ning täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded, kusjuures kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 1 aasta.

Esmataotleja peab:

a) olema lõpetanud kinnisvarahooldaja, tase 4 kutseõppe õppekava;

VÕI

b) omama vähemalt põhiharidust ja vähemalt 2-aastast pidevat erialast töökogemust kinnisvarahoolduse valdkonnas viimase 5 aasta jooksul ning olema täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded.

Taastaotleja peab:

olema töötanud kinnisvarahoolduse alal vähemalt poole talle eelnevalt antud Kinnisvarahooldaja, tase 4 kutsetunnistuse kehtivusajast ning täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded, kusjuures kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 1 aasta.

Esmataotleja peab:

a) omama ühte kehtivat järgmist kutsetunnistust:

  • Kinnisvarahaldur, tase 5 või
  • Kinnisvara haldusjuht, tase 6

VÕI

b) omama vähemalt keskharidust ja vähemalt 2-aastast erialast töökogemust kinnisvara korrashoiu valdkonnas viimase 5 aasta jooksul ning täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded.

Taastaotleja peab:

olema töötanud kinnisvara korrashoiu alal vähemalt poole talle eelnevalt antud Korteriühistujuht, tase 4 kutsetunnistuse kehtivusajast ja täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded, kusjuures kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 1 aasta.

Esmataotleja peab omama vähemalt keskharidust ja vähemalt 1-aastast pidevat erialast töökogemust kinnisvara korrashoiu valdkonnas ning olema täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded.

Taastaotleja peab olema töötanud kinnisvara korrashoiu alal vähemalt poole talle eelnevalt antud kinnisvarahaldur, tase 4 kutsetunnistuse kehtivusajast ning täitnud KA poolt määratud iga-aastased täiendkoolituse nõuded, kusjuures kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 1 aasta.

Esmataotleja peab:

a) olema lõpetanud kinnisvara tehnohoolduse meistri, tase 5 õppekava alusel kutsekooli ning omama vähemalt 2-aastast pidevat erialast töökogemust kinnisvarahoolduse valdkonnas;

VÕI

b) omama varasemalt tõendatud Kinnisvarahooldaja, tase 4 kutsekvalifikatsiooni ja vähemalt 3-aastast pidevat erialast töökogemust kinnisvarahoolduse valdkonnas ning olema täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded;

VÕI

c) omama vähemalt keskharidust ja vähemalt 4-aastast pidevat erialast töökogemust kinnisvarahoolduse valdkonnas viimase 7 aasta jooksul ning olema täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded.

Taastaotleja peab:

olema töötanud kinnisvara tehnohoolduse alal vähemalt poole talle eelnevalt antud Kinnisvara hooldusmeister, tase 5 või Kinnisvara tehnohoolduse meister, tase 5 kutsetunnistuse kehtivusajast ning täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded, kusjuures kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 1 aasta.

Esmataotleja peab: 

a) olema lõpetanud kinnisvara heakorrameister, tase 5 õppekava alusel kutsekooli ning omama vähemalt 2-aastast pidevat erialast töökogemust kinnisvarahoolduse valdkonnas;

VÕI

b) omama varasemalt tõendatud Kinnisvarahooldaja, tase 4 kutsekvalifikatsiooni ja vähemalt 3-aastast pidevat erialast töökogemust kinnisvarahoolduse valdkonnas ning olema täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded;

VÕI

c) omama vähemalt keskharidust ja omama vähemalt 4-aastast pidevat erialast töökogemust kinnisvarahoolduse valdkonnas viimase 7 aasta jooksul ning olema täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded.

Taastaotleja peab: 

olema töötanud kinnisvara heakorra alal vähemalt poole talle eelnevalt antud Kinnisvara hooldusmeister, tase 5 või Kinnisvara heakorrameister, tase 5 kutsetunnistuse kehtivusajast ning täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded, kusjuures kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 1 aasta.

Esmataotleja peab: 

a) omama vähemalt keskharidust ja vähemalt 2-aastast pidevat erialast töökogemust kinnisvara korrashoiu valdkonnas ning olema täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded;

VÕI

b) omama varasemalt tõendatud Kinnisvarahaldur, tase 4 kutsekvalifikatsiooni ja vähemalt 3-aastast erialast töökogemust kinnisvara korrashoiu valdkonnas viimase 7 aasta jooksul ning olema täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded;

VÕI

c) olema lõpetanud kinnisvarahaldur, tase 5 õppekava järgse kutseõppe.

Taastaotleja peab:

olema töötanud kinnisvara korrashoiu alal vähemalt poole kinnisvarahaldur, tase 5 kutsetunnistuse kehtivusajast ning täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded, kusjuures kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 1 aasta.

Esmataotleja peab: 

a) omama kinnisvara korrashoiu alast kõrgharidust ja vähemalt 3-aastast erialast töökogemust kinnisvara korrashoiu valdkonnas viimase 7 aasta jooksul ning olema täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded;

VÕI

b) omama varasemalt tõendatud Kinnisvarahoolduse, tase 5 kutsekvalifikatsiooni ja vähemalt 5-aastast erialast töökogemust kinnisvara korrashoiu valdkonnas viimase 7 aasta jooksul ning olema täitnud KA  iga-aastased täiendkoolituse nõuded.

Taastaotleja peab: 

olema töötanud erialal vähemalt poole talle eelnevalt antud Kinnisvara hooldusjuht, tase 6 kutsetunnistuse kehtivusajast ja täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded, kusjuures kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 1 aasta.

Esmataotleja peab:

a) omama kõrgharidust  ja vähemalt 3-aastast erialast töökogemust kinnisvara korrashoiu valdkonnas viimase 7 aasta jooksul ning olema täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded;

VÕI

b) omama varasemalt tõendatud Kinnisvarahaldur, tase 5 kutsekvalifikatsiooni ja vähemalt 5- aastast erialast töökogemust kinnisvara korrashoiu valdkonnas viimase 7 aasta jooksul ning olema täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded;

VÕI

c) omama kinnisvara korrashoiu alast kõrgharidust ja vähemalt 1-aastast erialast töökogemust kinnisvara korrashoiu valdkonnas.

Taastaotleja peab:

olema töötanud kinnisvara korrashoiu alal vähemalt poole kinnisvara haldusjuht, tase 6 kutsetunnistuse kehtivusajast ja täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded, kusjuures kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 1 aasta.

🍪 Me hoolime Teie privaatsusest!

Meie veebileht kasutab küpsiseid, et pakkuda Teile parimat võimalikku kasutuskogemust. Küpsised aitavad meil veebilehte optimeerida, analüüsida lehe kasutamist ja kohandada sisu vastavalt Teie huvidele. Privaatsuspoliitika